Vivochem B.V.

Algemene voorwaarden

Download pdf

English version

Vivochem B.V.
(kvk nummer 06073098)
De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.
 

DEFINITIES
a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
b. Eigendomsvoorbehoud: het voorbehoud van het eigendom van zaken door Vivochem als
omschreven in artikel 8 van de Algemene voorwaarden
c. MSDS: Veiligheidsinformatieblad dat tot bepaalde stoffen behoort en dat op grond van
toepasselijke wetgeving aan door een leverancier bij levering van die stof aan afnemers
verstrekt dient te worden
d. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Vivochem en een Wederpartij met betrekking tot
de verrichting van Werkzaamheden door Vivochem
e. Overmacht: overmacht als gedefinieerd in artikel 10.2 van de Algemene voorwaarden
f. Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief,
telefax, e-mailbericht of andere digitale communicatie
g. Wederpartij: de contractuele wederpartij van Vivochem B.V.
h. Werkzaamheden: de werkzaamheden, diensten en leveranties van zaken die door Vivochem in
opdracht van de Wederpartij worden verricht


ARTIKEL 1: GELDIGHEID
1.1 De onderstaande algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten waarbij wij
(Vivochem B.V.) partij zijn en zijn voorts van toepassing op alle onderhandelingen waarbij wij
betrokken zijn.
1.2 De algemene voorwaarden gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige
bescheiden afkomstig van de Wederpartij verwijzen naar of vermelden dat haar of andere
algemene voorwaarden van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
van de Wederpartij of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een strijdigheid ontstaat
tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de
bepalingen in de overeenkomst.
1.3 Aanvullingen, wijzigingen of nadere afspraken op de overeenkomst of deze algemene
voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen. Dat geldt ook voor deze bepaling.
1.4 Wanneer zich in de toekomst omstandigheden voordoen waarin een Overeenkomst en de
daarop van toepassing zijnde Algemene voorwaarden niet (meer) of niet (meer) geheel
voorzien, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten daarvoor een oplossing te vinden welke
naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van beide partijen zoveel mogelijk recht doet.
1.5 Wij behouden ons het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van
een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website www.vivochem.nl
en www.vivochem.com of per Schriftelijke berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang
kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

ARTIKEL 2: OFFERTE EN BESTELLING
2.1 Onze offertes en prijscouranten zijn vrijblijvend. Alle offertes gelden voor de termijn zoals in de
offerte vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 30 dagen. Een offerte kan door
ons worden verlengd door een Schriftelijke mededeling aan de Wederpartij waarin ook de duur
van de verlenging staat vermeld.
2.2 Waarden in onze specificaties, maten en gewichten in onze prijscouranten, brochures en
offertes zijn voor ons niet bindend. Indien niet anders vermeld, garanderen wij het gebruiksdoel
niet. Geschiktheid van het geleverde voor een bepaalde toepassing valt geheel onder de
verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Voor fouten in specificaties en analyses en de
vermelding van maten en gewichten zijn wij niet aansprakelijk en wij zijn niet verplicht tot
vergoeding terzake van enigerlei schade, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Wij
behouden ons ten aanzien van de waarden in specificaties van alle goederen steeds de bij ons
of onze leverancier gebruikelijke spelingen voor.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, garanderen wij het gebruiksdoel niet. Geschiktheid van het
geleverde voor een bepaalde toepassing valt onder de verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
2.4 Alle door ons verstrekte bescheiden, in het bijzonder specificaties, MSDS‘en en analyses,
blijven ons eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken en deze dienen op ons
eerste verzoek aan ons te worden geretourneerd, terwijl zonder onze Schriftelijke voorafgaande
toestemming deze bescheiden niet mogen worden vermenigvuldigd of aan derden ter
beschikking worden gesteld.
2.5 De Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat gebruik van de door de Wederpartij verstrekte
gegevens of informatie niet in strijd is met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van
derden. De Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe of indirecte gevolgen van
aanspraken van derden jegens ons uit hoofde van schending van de in dit lid genoemde
garantie.
2.6 Bestellingen door de Wederpartij gelden eerst dan als aangenomen, wanneer ze door ons
Schriftelijk zijn bevestigd of na ontvangst door ons zijn uitgevoerd. Bij verkoop uit
magazijnvoorraad kan de factuur in de plaats treden voor de Schriftelijke bevestiging.
ARTIKEL 3: PRIJZEN
3.1 Tenzij anders overeengekomen, gelden onze prijzen af magazijn of, indien op aanvoer van een
derde is gekocht, af fabriek. De prijzen zijn exclusief de met betrekking tot de overeenkomst
verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings- en
inklaringskosten, belastingen of andere heffingen. Alle met betrekking tot de overeenkomst
verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings- en
inklaringskosten, belastingen of andere heffingen, ook indien deze na de totstandkoming van de
overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen ten laste van de Wederpartij, evenals de
gevolgen van de gewijzigde wisselkoersen. Bij orders beneden de euro 500,00 kunnen door
ons administratiekosten in rekening worden gebracht.
3.2 Van goederen die wij op termijn of op afroep verkopen of beschikbaar stellen en voor goederen
die wij bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele op voorraad hebben en die wij op
verzoek van de Wederpartij voor zo spoedig mogelijke levering noteren, behouden wij ons het
recht voor zonder nader bericht de ten tijde van de daadwerkelijke aflevering geldende prijs te
berekenen.
3.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het uitbrengen
van de offerte, dan wel de totstandkoming van de Overeenkomst, aan de Wederpartij in
rekening te brengen.
3.4 Indien geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van de levering van de
goederen of diensten door ons gehanteerde prijzen en tarieven aan de Wederpartij berekend.


ARTIKEL 4: KREDIETWAARDIGHEID
4.1 Indien wij een bestelling geheel of gedeeltelijk hebben aangenomen, is de Wederpartij verplicht
ons desgevraagd ten bewijze van haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna
zekerheid te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen en wel naar ons genoegen
door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van een bankgarantie, cessie, het
verlenen van pand- of hypotheekrecht etc. Aan de omvang, hoogte en de wijze van de door de
Wederpartij te stellen zekerheid zijn geen maxima gesteld en worden door ons bepaald. De in
dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid geldt ook voor de verplichting tot het
betalen van schade in het geval wij van de Wederpartij vergoeding van schade vorderen.
4.2 Indien de Wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheden zijn wij bevoegd de
nakoming van verbintenissen op te schorten, onverminderd ons recht op betaling van de op
grond van een overeenkomst verschuldigde gelden, ons recht op schadevergoeding en ons
recht deze zekerheden in rechte te vorderen.


ARTIKEL 5: LEVERING
5.1 De levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de Wederpartij niet
het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of op te schorten of anderszins
niet aan haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijden ons
tot vergoeding van schade, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.
5.2 Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel, danwel achtereenvolgens in gedeelten te
leveren. In het laatste geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de
Wederpartij te factureren en betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de
Wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig wordt betaald, zijn wij niet tot levering van de
volgende deelzending verplicht, maar zijn wij ter onze keuze gerechtigd de overeenkomst voor
zover deze nog niet is uitgevoerd zonder enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk op te
schorten of te ontbinden, onverlet onze overige rechten waaronder ons recht op
schadevergoeding.
5.3 Alle leveringen geschieden onder Eigendomsvoorbehoud zoals nader omschreven in artikel 8.
5.4 Bij alle Overeenkomsten en onder alle omstandigheden, ook bij franco aflevering, worden onze
magazijnen of bij aflevering op aanvoer van derden, de magazijnen of fabrieken van deze
derden als plaats van aflevering beschouwd (ex Works). Het risico ten aanzien van de
goederen gaat op het moment van aflevering over op de Wederpartij. Hetzelfde geldt vanaf het
ogenblik waarop de Wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee
zij aan de aflevering moet meewerken. De Wederpartij is zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim indien zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats
van aflevering de goederen afneemt. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de
Wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico
van de Wederpartij. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de
verzending, hetzij door ons hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt -of bij gebreke
daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt- behoudens afgehaalde
goederen, waarvoor de datering van de afleveringsbon als zodanig geldt.
5.5 Indien wij op verzoek van de Wederpartij het transport van de goederen verzorgen, zijn wij vrij
in de keuze van de lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is
overeengekomen. De Wederpartij draagt het risico voor de aan de Wederpartij te leveren
goederen tijdens het gehele transport tot het moment dat de afgifte aan de Wederpartij is
gerealiseerd, ook bij franco levering en ongeacht eventueel andersluidende bepalingen op het
vervoersdocument.
5.6 Wij zijn gerechtigd voor verpakking van materialen een vergoeding bij de Wederpartij in
rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Ingeval wij aan de Wederpartij
leenemballage ter beschikking stellen, gelden onze emballagecondities die op het ogenblik van
het tot stand komen van de overeenkomst zijn vastgesteld. In geval van strijd tussen de
emballagevoorwaarden en deze algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene
voorwaarden. Verpakkingen, van welke aard dan ook, dienen leeg te worden geretourneerd,
met maximaal 1% restantinhoud. Voorts dienen de verpakkingen schoon, onbeschadigd en
voorzien te zijn van de etikettering van de laatste inhoud, dienen zij gesloten en voorzien van de
bijbehorende dop(pen) te zijn. Verpakkingen worden alleen geaccepteerd als zij ook door ons
zijn geleverd. Het statiegeld wordt door ons uitsluitend aan de Wederpartij geretourneerd indien
de verpakking binnen 6 maanden na de aflevering weer aan ons wordt geretourneerd. Wij
zullen de aan ons geretourneerde verpakkingen uiterlijk de dag na de aflevering bij ons in
Almelo controleren. Verpakkingen die niet geaccepteerd kunnen worden, worden retour
gezonden of vernietigd, op kosten van de Wederpartij.
5.7 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van fouten begaan bij de vervaardiging of
samenstelling van de door ons ter beschikking gestelde leenemballage. Belading of vulling van
door Wederpartij ter beschikking gesteld transportmateriaal en/of emballage geschiedt voor
rekening en risico van de Wederpartij, ook indien deze door ons geschiedt en/of door ons aan
de Wederpartij terzake van materiaal of emballage adviezen zijn verstrekt of verdere
werkzaamheden zijn verricht. Wij zijn bevoegd te weigeren materieel en emballage te beladen
of te vullen, dat naar ons oordeel niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de
veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. Wij zijn ingeval van zodanige weigering
niet aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit voortvloeien.
5.8 Niet afgehaalde en zich om enigerlei andere redenen gedurende één maand in onze
magazijnen bevindende goederen van de Wederpartij worden na verloop van deze maand bij
onze voorraad gevoegd, zonder dat de Wederpartij terzake enig recht tegen ons zal kunnen
doen gelden.
5.9 De Wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid,
kwaliteit, specificatie en alle overige afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele
afwijkingen dient de Wederpartij onverwijld schriftelijk kenbaar te maken.
5.10 Indien de Wederpartij ten onrechte levering(en) weigert of afkeurt dan wel ten onrechte een
bevestiging weigert te erkennen, zijn wij gerechtigd - om naast alle overige door een dergelijke
actie veroorzaakte schade - het volgende te verhalen:
(1) ingeval de levering of een deel van de levering niet redelijkerwijs door ons aan een derde
kan worden doorverkocht: de prijs van de levering of de prijs van de deellevering;
(2) ingeval de levering wel door ons kan worden doorverkocht of indien een (rechts)vordering
ten aanzien van de prijs niet anderszins op grond van de wet is toegestaan:
schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50%) van de voor levering geldende prijs, bij
wijze van gefixeerde schadevergoeding.


ARTIKEL 6: LEVERING OP AFROEP
6.1 Voor goederen of diensten die wij op afroep verkopen of leveren gelden de navolgende
aanvullende bepalingen: De op afroep verkochte of te leveren goederen en diensten moeten
zoveel mogelijk in gelijke delen en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld
worden verdeeld. De laatste afroep moet ons uiterlijk 2 weken voor de afloop van deze tijd
bereiken. Geschiedt dit niet, dan zal de Wederpartij door het verstrijken van de bovengenoemde
uiterste termijn, zonder dat enige in gebrekestelling vereist is, in verzuim zijn. In dat geval zijn
wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverlet onze overige
rechten, waaronder ons recht op schadevergoeding en ons recht zekerheden te vorderen als
genoemd in artikel 3.


ARTIKEL 7: ANNULERINGEN
7.1 Annuleringen van opdrachten tot leveringen van goederen of diensten zijn uitsluitend
toegestaan, indien deze Schriftelijk worden gedaan, en wel uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst
van de door ons toegestuurde opdrachtbevestiging. In geval van annulering is de Wederpartij
alle in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten alsmede de gederfde winst verschuldigd aan ons
verschuldigd, onverminderd het ons toekomende recht op vergoeding van de volledige schade.


ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons volledig en uitsluitend eigendom totdat
alle vorderingen die wij op de Wederpartij hebben of zullen krijgen, uit welke hoofde dan ook,
volledig zijn voldaan.
8.2 Zolang de eigendom van de goederen niet op de Wederpartij is overgegaan is deze niet
bevoegd de goederen te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen
behoudens binnen de normale uitoefening van haar bedrijf. De Wederpartij verplicht zich op ons
eerste verzoek mee te werken aan vestiging van een (stil) pandrecht op de vorderingen die de
Wederpartij uit hoofde van doorverkoop van de goederen op haar afnemers verkrijgt of zal
verkrijgen.
8.3 De Wederpartij is verplicht de zaken die onder Eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de
nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te bewaren.
8.4 Wij zijn gerechtigd de goederen die onder Eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de
Wederpartij aanwezig zijn terug te halen indien de Wederpartij in verzuim is ten aanzien van
nakoming van haar verplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren. De
Wederpartij zal ons, althans een door ons aan te wijzen derde, te allen tijde vrije toegang
verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering
van onze rechten waaronder het terughalen van onze goederen.
8.5 Betalingen strekken in eerste instantie in mindering op vorderingen voortvloeiende uit
leveringen van zaken waarop geen zekerheidsrecht en/of Eigendomsvoorbehoud (meer) rust
alsmede op vorderingen uit hoofde van werkzaamheden en schadevergoeding.


ARTIKEL 9: BETALING
9.1 De geldbedragen die de Wederpartij aan ons moet betalen zijn geheel en volledig opeisbaar op
het moment van (gedeeltelijke) aflevering van de goederen of de levering van diensten indien
dit eerder valt, vanaf de datum van de factuur. Alle geldbedragen die de Wederpartij
verschuldigd is, zijn in ieder geval opeisbaar vanaf het moment dat de Wederpartij in staat van
faillissement verkeert, surséance van betaling wordt verleend of in de wettelijke schuldsanering
geraakt of een aanvraag daartoe wordt gedaan.
9.2 Door de Wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder enige korting, verrekening of
opschorting hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, te geschieden.
9.3 Geldbedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. Ingeval van niet,
niet tijdige en/of niet volledige betaling is de Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat
ingebrekestelling is vereist. De Wederpartij raakt eveneens in verzuim indien zich een geval
voordoet als bedoeld in artikel 9.1 laatste zin. Vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim
is ten aanzien van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, is de Wederpartij over het
betreffende bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand
daar onder begrepen. In geval van verzuim is de Wederpartij buitengerechtelijke kosten
verschuldigd van 15% over de onbetaald gebleven hoofdsom met een minimum van euro
250,00. Uit het enkele feit dat wij ons hebben verzekerd van hulp van een derde, blijkt de
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
9.4 Indien wij het faillissement van de Wederpartij aanvragen, dan is deze behalve de hoofdsom, de
rente en de buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van de
faillissementsaanvrage verschuldigd.
9.5 Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld,
komen -ondanks een eventuele gedeeltelijke proceskostenveroordeling- alle kosten die wij
hebben gemaakt in verband met de procedure (advocatenkosten, deurwaarderskosten etc.)
volledig voor rekening van de Wederpartij.


ARTIKEL 10: OVERMACHT
10.1 In elk geval van een aan ons niet toerekenbare tekortkoming (Overmacht) zijn wij gerechtigd de
Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de
uitvoering voor de duur van de niet toerekenbare tekortkoming op te schorten, zonder tot
vergoeding van enige schade gehouden te zijn.
10.2 Onder Overmacht in de zin van dit artikel wordt begrepen alle feiten en omstandigheden, welke
de uitvoering van de Overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop wij
geen invloed hebben en welke niet te wijten zijn aan onze schuld en welke noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen. Tot
dergelijke feiten en omstandigheden worden in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot,
gerekend: bedrijfsstoring, werkstaking, overmatig ziekteverzuim van ons personeel, storing in
de energie- of materiaalaanvoer, transportmoeilijkheden, fileproblematiek, brand, explosies,
molest, oorlogen, pandemieën en epidemieën, overheids- of Europese maatregelen welke een
directe invloed hebben op de uitvoering van de Overeenkomst, tekortkomingen van derden
(waaronder toeleveranciers) die - al dan niet op ons verzoek - bij de uitvoering van de
Werkzaamheden zijn betrokken, faillissement, surseance van betaling of het van toepassing
worden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van, op of bij onze (in)directe
toeleveranciers in de meest ruime zin van het woord.
10.3 In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst
moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering
geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de Wederpartij
(gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Wederpartij recht
heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de
Wederpartij ter zake het reeds door ons uitgevoerde deel van de Overeenkomst
10.4 Goederen welke gereed zijn en door Overmacht niet vervoerd kunnen worden naar de plaats
van bestemming, geven ons het recht deze voor rekening en risico van de Wederpartij op te
slaan en daarvoor een redelijke vergoeding te verlangen.
10.5 Indien sprake is van overmacht aan onze zijde blijft de Wederpartij verplicht tot betaling van
hetgeen zij aan ons is verschuldigd, zonder dat zij bevoegd is tot opschorting en/of verrekening.


ARTIKEL 11: KLACHTEN
11.1 Klachten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering van de goederen Schriftelijk aan ons te
worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en
onvoorwaardelijk door de Wederpartij aanvaardt. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe
van verval uiterlijk één jaar na tijdige klacht in rechte aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van
een tijdige klacht rust op de Wederpartij. De Wederpartij zal de juistheid van haar klacht slechts
aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de Wederpartij de bewijslast
rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door ons zijn afgeleverd en in dezelfde
toestand verkeren als bij het verlaten van ons magazijn of de magazijnen of fabriek van derden.
Klachten hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de
Wederpartij niet op en iedere (Af)levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie,
d.w.z. dat klachten, die betrekking hebben op een bepaalde (Af)levering, geen invloed
uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.
11.2 Alleen goederen, die in onze opdracht zijn geretourneerd en waarvan bovendien de klacht door
ons akkoord is bevonden, worden door ons geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en
risico van de Wederpartij. Bij een door de Wederpartij bewezen en door ons gegrond bevonden
klacht kunnen wij te onzer keuze de onderdelen of goederen waarop de klacht betrekking heeft
vervangen of aan de Wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de
Wederpartij op schadevergoeding.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
12.1 De aansprakelijkheid aan onze zijde voor enige door de Wederpartij (of derden) geleden of te
lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit
de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de
Wederpartij of derden toebehorende zaakschade veroorzaakt door gebreken van de verrichte
Werkzaamheden, is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij sprake is van
opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een
duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst
bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar.
In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade, op welke rechtsgrond dan
ook, echter meer dan € 100.000 (honderdduizend euro) bedragen.
12.2 In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onze
aansprakelijkheidsverzekering uitkeert met betrekking tot de gevorderde schadevergoeding.
12.3 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden,
bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen, vertragingsrente, stagnatieschade en
bestede arbeidsuren of verminderde goodwill. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade die
verband houdt met door de Wederpartij voorgeschreven constructies of materialen of adviezen
of door de Wederpartij of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het
werk.
12.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade
uit enige andere hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) door de Wederpartij
beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht
verwerking of bewerking daarvan door ons of derden.
12.5 Wij zijn te allen tijde bevoegd om fouten waarvoor wij aansprakelijk zijn voor eigen rekening te
herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
12.6 Indien de Wederpartij enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of
anderszins aan derden heeft overgedragen, dan is zij gehouden haar rechten tegenover de
verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde aan ons over te dragen, bij gebreke waarvan onze
aansprakelijkheid met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
12.7 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen twee weken na het
constateren van de schade of het gebrek Schriftelijk aan ons kenbaar is gemaakt. In ieder geval
vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop
de Overeenkomst door voltooiing of beëindiging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.
12.8 De Wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen schade
van ons personeel en door ons tewerkgestelde personen, ter zake schade in verband met de
door ons uitgevoerde Overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken
een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van ons en de
Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
12.9 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze van gebruik door de Wederpartij van de ons
geleverde goederen. De Wederpartij garandeert ter zake door ons geleverde goederen dat zij
zal voldoen aan de toepasselijke veiligheidsrichtlijnen en milieuwet- en regelgeving, alsmede
dat zij deze goederen niet zal gebruiken of verwerken in strijd met de ter zake deze goederen
geldende wet- en regelgeving (zoals onder meer maar niet beperkt tot specifieke wet- en
regelgeving ter zake voedingsmiddelen, cosmetica en diervoerdermiddelen). De wederpartij
vrijwaart ons ter zake voor iedere aansprakelijkheid hieromtrent.
12.10 Adviezen door of namens ons uitgebracht met betrekking tot kwaliteit, uitvoeringsvormen,
maten enz. worden naar beste weten verstrekt, maar wij aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid ter zake.
12.11 Bij levering van chemicaliën vervalt ieder recht op schadevergoeding zes maanden nadat de
chemicaliën zijn geleverd. De Wederpartij heeft geen recht op vergoeding van schade als de
schade ontstaat omdat de samenstelling van de chemicaliën niet juist zou zijn terwijl dit
voorkomen had kunnen worden door een goede ingangscontrole door de Wederpartij. Van de
Wederpartij wordt verlangd dat zij bij gebruik van chemicaliën een ingangscontrole houdt.


ARTIKEL 13: OPSCHORTING & ONTBINDING
13.1 Indien de Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen)
jegens ons niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt zijn wij gerechtigd – onverminderd alle
overige aan ons toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens de
Wederpartij op te schorten totdat de Wederpartij alsnog volledig zijn verplichtingen jegens ons
is nagekomen.
13.2 Wij zijn gerechtigd om, naast alle overige aan ons toekomende rechten, de Overeenkomst,
zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van
een Schriftelijke buitengerechtelijke verklaring - zonder dat voor ons enige verplichting tot
schadevergoeding ontstaat - te ontbinden indien:
a. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in de Algemene voorwaarden;
b. de Wederpartij ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of meer van zijn verplichtingen
jegens ons uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk
nakomt;
c. aan de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement
van de Wederpartij wordt aangevraagd of de Wederpartij zelf zijn faillissement aanvraagt,
de Wederpartij aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel)
een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Wederpartij
toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
d. de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten
van de Wederpartij feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland
wordt/worden verplaatst;
e. het vermogen van de Wederpartij onder bewind of beheer wordt gesteld, op
vermogensbestanddelen van de Wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste
één maand wordt gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van de Wederpartij
verhaal wordt gezocht;
f. de zeggenschapsverhouding zich bij de Wederpartij zodanig wijzingen, dat hierdoor een
behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij niet meer kan worden
gewaarborgd of in gevaar komt;
g. er gezien de wijze van communiceren en (af)handelen van lopende zaken in redelijkheid
van ons geen voortzetting van samenwerking en uitvoering aan de Overeenkomst kan
worden verlangd.
13.3 Door de ontbinding worden al onze vorderingen op de Wederpartij direct opeisbaar en zijn wij
gerechtigd onmiddellijke voldoening van al hetgeen ons toekomt te vorderen. De Wederpartij is
aansprakelijk voor de door ons geleden en te lijden schade, waaronder, doch niet beperkt tot
rente, winstderving en transportkosten. In geval van ontbinding vervallen tevens alle eventueel
door ons aan de Wederpartij verleende kredieten in die zin dat deze terstond opeisbaar zullen
zijn.


ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOM
14.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door ons geleverde
producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: tekeningen, berekeningen,
beschrijvingen, modellen, monsters en overige documenten en de vormgeving daarvan, en met
betrekking tot alles wat wij ontwikkelen, vervaardigen of verstrekken, daaronder begrepen
handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan ons, aan onze
leveranciers of licentiegevers.
14.2 De Wederpartij is niet gerechtigd om enige aanduiding omtrent, auteursrechten, handelsnamen,
merken, octrooien of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten
en/of diensten te verwijderen of te wijzigen. Het is de Wederpartij verboden om zonder onze
voorafgaande Schriftelijke toestemming merken, logo’s en/of afbeeldingen van de geleverde
producten te gebruiken.
14.3 Wij zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot eventuele inbreuken
op enige intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, als gevolg van en
samenhangende met door haar aan de Wederpartij geleverde goederen of diensten.
14.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt op grond van de Overeenkomst door ons
niet – impliciet noch anderszins – enig recht van intellectuele of industriële eigendom
overgedragen of enige licentie ter zake intellectuele of industriële eigendomsrecht verstrekt aan
de Wederpartij.


ARTIKEL 15: GARANTIE
15.1 Tenzij partijen expliciet Schriftelijk afwijkende garantieafspraken zijn overeengekomen, is de
garantie op de geleverde goederen of diensten beperkt tot die welke wij van onze
leveranciers/fabrikanten ontvangen en deze garanties bovendien overdraagbaar zijn.
Afwijkende garantieafspraken tussen partijen strekken nimmer verder dan de in dat geval
Schriftelijk overeengekomen kwaliteitsbedingen of –normen.
15.2 Indien en voor zover wij desalniettemin worden aangesproken op grond van
de garantiebepalingen die de fabrikant/leverancier heeft afgegeven, gelden te allen tijde
onverkort de aansprakelijkheidsbeperkingen als opgenomen in artikel 12.
15.3 Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van: normale slijtage, onoordeelkundig
gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud door de Wederpartij, installatie, montage, wijziging
of reparatie door de Wederpartij of door derden, gebreken aan of ongeschiktheid van zaken
afkomstig van, of voorgeschreven door de Wederpartij, gebreken aan of ongeschiktheid van
door de Wederpartij gebruikte materialen of hulpmiddelen.
15.4 Het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij
eventuele aanspraken van de Wederpartij op grond van tekortkomingen, non-conformiteit of
welke andere grondslag dan ook.

ARTIKEL 16: BRUIKLEEN
16.1 Indien een van onze diensten behelst dat apparatuur met toebehoren (“de Apparatuur”) in
bruikleen aan de Wederpartij ter beschikking wordt gesteld geldt in aanvulling op de overige
bepalingen van deze Algemene voorwaarden tevens hetgeen in dit artikel is bepaald.
16.2 Wij blijven zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na beëindiging eigenaar van
de Apparatuur. De Wederpartij houdt de Apparatuur dan ook na plaatsing en/of levering
terstond voor ons.
16.3 De Wederpartij is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggende schuldeisers, te doen
blijken van ons eigendomsrecht op de Apparatuur. Kosten gemaakt ter waarborging van onze
rechten in dit kader tegenover derden, komen voor rekening van de Wederpartij.
16.4 Na beëindiging van de betreffende Overeenkomst zal de Wederpartij op eerste verzoek de
Apparatuur retourneren.
16.5 Indien de Wederpartij - nadat haar Schriftelijk een redelijke termijn is geboden om alsnog na te
komen - nalaat enige op haar rustende verplichtingen tegenover ons (waaronder betaling van
de overeengekomen vergoedingen) te voldoen, dient de Wederpartij op eerste verzoek van
onze zijde de Apparatuur onmiddellijk te retourneren en eindigt de Overeenkomst en onze
dienstverlening (al naar gelang wat onze voorkeur heeft) geheel of gedeeltelijk. Een
ingebrekestelling van onze zijde is niet vereist. De Wederpartij blijft gehouden de volledig
overeengekomen vergoeding over de nog resterende termijn van de Overeenkomst ter zake de
Apparatuur bij wege van gefixeerde schadevergoeding te voldoen, een en ander met een
maximum ter hoogte van een bedrag gelijk aan twaalf maanden vergoeding die de Wederpartij
in geval van voortduren van de Overeenkomst aan ons verschuldigd zou zijn.


ARTIKEL 17: INSTALLATIE
17.1 Indien wij in het kader van de Overeenkomst installatiewerkzaamheden verrichten gelden
tevens de volgende bepalingen.
17.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle op voorhand door
ons gecommuniceerde voor de installatie noodzakelijke inrichtingen, voorzieningen en/of
voorwaarden. Onverminderd het voorgaande dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat,
voor zover van toepassing:
a. de locatie geschikt is voor het installeren van de apparatuur;
b. de locatie goed toegankelijk is voor de noodzakelijke transportmiddelen;
c. de door de Wederpartij aan ons verstrekte informatie, zoals tekeningen, specificaties,
aanwijzingen etc, waarop de door ons te verrichten installatiewerkzaamheden gebaseerd
zijn, volledig en juist zijn;
d. door ons voor installatie benodigde voorzieningen en faciliteiten beschikbaar worden
gesteld;
17.3 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, omvat de Overeenkomst niet:
a. grond-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-,
herstel- of ander bouwkundig werk;
b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere
infrastructurele voorzieningen;
c. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.
17.4 Indien de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zich verbonden
heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde
werkzaamheden, is zij verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren hiervan.
17.5 De financiële gevolgen van het door de Wederpartij handelen in strijd met het hiervoor in dit
artikel bepaalde komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.


ARTIKEL 18: GESCHILLEN
18.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of
tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Almelo. Wij zijn evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te
leggen aan een andere bevoegde rechter.
18.2 Op deze algemene voorwaarden alsmede alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt
nadrukkelijk uitgesloten.

NL - NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN.pdf 0,53 MB Download
Algemene Voorwaarden Vivochem B.V._Nederlands_versie 2022-7.pdf 0,33 MB Download