ViVoChem B.V.

Algemene voorwaarden

Download pdf

Op alle rechtsverhoudingen met ViVoChem zijn onze algemene voorwaarden als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 6 mei 2004 (met referentie 06073098) van toepassing, welke onder meer een aansprakelijkheidsbeperking en een domiciliekeuze voor de rechtbank Overijssel bevatten. Indien wij rechtsverhoudingen aangaan waarbij ViVoChem diensten levert die zien op opslag, bewaring of levering van goederen, zijn hierop eveneens de FENEX Nederlandse Opslagvoorwaarden als gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam op 15 november 1995 van toepassing. Beide sets algemene voorwaarden zijn hieronder te raadplegen en worden u op verzoek toegezonden. In geval van strijdigheid tussen inhoud van de beide sets algemene voorwaarden prevaleert de inhoud van onze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is – tenzij toepasselijkheid hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen – uitgesloten.

8 maart 2004

ALGEMENE VOORWAARDEN

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vivochem B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Almelo,

ARTIKEL 1 GELDIGHEID,

1.1 De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten waarbij wij partij zijn en zijn voorts van toepassing tijdens onderhandelingen (de pre-contractuele fase) waarbij wij betrokken zijn en die aan een eventuele overeenkomst vooraf gaan.

1.2 Onderstaande voorwaarden gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of bedingen van de wederpartij of derden uitgesloten. Indien er een strijdigheid ontstaat tussen onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

1.3 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, gelden niet als tussen partijen overeengekomen zolang zij niet door ons schriftelijk zijn bevestigd. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

1.4 De volmacht van onze vertegenwoordigers strekt niet verder dan hetgeen algemeen gebruikelijk is. Onze vertegenwoordigers mogen van deze voorwaarden niet afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

1.5 Wanneer zich in de toekomst omstandigheden voordoen waarin een overeenkomst tussen partijen en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden niet (meer) of niet (meer) geheel voorzien, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten daarvoor een oplossing te vinden welke naar
redelijkheid en billijkheid aan de belangen van beide partijen zoveel mogelijk recht doet.

ARTIKEL 2; OFFERTE EN BESTELLING,

2.1 Onze offertes en prijscouranten zijn vrijblijvend. Alle offertes gelden voor de termijn zoals in de offerte vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 30 dagen. Een offerte kan door ons worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij waarin ook de duur van de
verlenging staat vermeld.

2.2 Waarden in onze specificaties, maten en gewichten in onze prijscouranten, brochures en offerte voorkomend, zijn voor ons niet bindend. Indien niet anders vermeld, garanderen wij het gebruiksdoel niet. Geschiktheid van het geleverde voor een bepaalde toepassing valt onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij. Voor fouten in specificaties en analyses, vermelding van maten en gewichten, voorkomende in aanbiedingen en/of orderbevestigingen zijn wij niet aansprakelijk en wij zijn niet verplicht tot vergoeding terzake van enigerlei schade, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Wij behouden ons ten aanzien van de waarden in specificaties van alle goederen steeds de bij ons of onze leverancier gebruikelijke spelingen voor.

2.3 Alle door ons verstrekte bescheiden, zomede de daarvan vervaardigde kopieën, in het bijzonder specificaties, MSDS ‘en en analyses, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken en dienen op eerste verzoek van ons aan ons te worden geretourneerd,
terwijl zonder onze schriftelijke toestemming deze bescheiden niet mogen worden gekopieerd en ook niet ter beschikking mogen worden gesteld van derden.

2.4 De wederpartij garandeert ons te allen tijde dat gebruik van de door de wederpartij verstrekte gegevens of anderszins ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. De wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe of indirecte gevolgen van aanspraken welke de derde jegens ons geldig zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in dit punt genoemde garantie.

2.5 Bestellingen gelden eerst dan als aangenomen, wanneer ze door ons schriftelijk zijn bevestigd of na ontvangst door ons zijn uitgevoerd. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

ARTIKEL 3; PRIJZEN,

3.1 Indien niet anders wordt overeengekomen, gelden onze prijzen af magazijn of, indien op aanvoer is gekocht, af fabriek. De prijzen zijn exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen. Alle met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen, ook indien deze na de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen ten laste van de wederpartij, evenals de gevolgen van de gewijzigde wisselkoersen. Bij orders beneden de euro 500,00 kunnen door ons administratiekosten in rekening worden gebracht.

3.2 Van goederen die wij op termijn of op afroep verkopen en voor goederen die wij bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele op voorraad hebben en die wij voor zo spoedig mogelijke levering noteren, behouden wij ons het recht voor zonder nader bericht de ten tijde der levering geldende prijs te berekenen, ongeacht onze voorgaande bevestiging.

3.3 Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van de levering door ons gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.

ARTIKEL 4; KREDIETWAARDIGHEID,

4.1 Indien wij een bestelling geheel of gedeeltelijk hebben aangenomen, is de wederpartij verplicht -welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt- ons desgevraagd ten bewijze van zijn/haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar ons genoegen door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van bankgarantie, cessie, het verlenen van pand- of hypotheekrecht etc. Aan de omvang, hoogte en de wijze van de door de wederpartij te stellen deugdelijke zekerheid zijn geen maxima gesteld en worden door ons bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in het geval wij van de wederpartij vergoeding vorderen van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst die aan de wederpartij is toe te rekenen.

4.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheden zijn wij niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van onze verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van de lopende overeenkomsten, onverminderd ons recht op betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, ons recht op schadevergoeding en ons recht deze zekerheden in rechte te vorderen.

ARTIKEL 5; LEVERING,

5.1 Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud zoals nader omschreven in artikel 7. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de wederpartij.

5.2 Alle aan de wederpartij geleverde goederen zijn voor risico van de wederpartij vanaf het moment van de aflevering. Hetzelfde geldt vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van aflevering de goederen afneemt. De wederpartij dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Bij alle overeenkomsten en onder alle omstandigheden, ook bij franco aflevering, worden onze magazijnen of bij aflevering op aanvoer van derden, de magazijnen of fabrieken van deze derden als plaats van aflevering beschouwd. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door ons hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt -of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt- behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering van de afleveringsbon als zodanig geldt.

5.3 Wij zijn vrij in de keuze van de lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen. Het risico voor de aan de wederpartij te leveren goederen is tijdens het gehele transport tot het moment dat de afgifte aan de wederpartij is gerealiseerd, ook bij franco levering en ongeacht eventueel andersluidende bepalingen op het vervoersdocument. Wij zijn gerechtigd voor verpakking van materialen een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Ingeval wij aan de wederpartij leenemballage ter beschikking stellen, gelden de emballagevoorwaarden die op het ogenblik van het tot stand komen van de overeenkomst zijn vastgesteld door de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie en van het Verbond van Handelaren in Chemische Produkten. Deze voorwaarden worden dan geacht deel uit te maken van de overeenkomst. In geval van strijd tussen de emballagevoorwaarden en deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van fouten begaan bij de vervaardiging of samenstelling van de door ons ter beschikking gestelde leenemballage. Belading of vulling van door wederpartij ter beschikking gesteld transportmateriaal en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien deze door ons geschiedt en/of door ons aan
de wederpartij terzake van materiaal of emballage adviezen zijn verstrekt of verdere werkzaamheden zijn verricht. Wij zijn bevoegd te weigeren materieel en emballage te beladen of te vullen, dat naar ons oordeel niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. Wij zijn ingeval van zodanige weigering niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De derden als bedoeld in dit artikel hebben dezelfde hier
genoemde rechten en verplichtingen.

5.4 Niet afgehaalde en zich om enigerlei andere redenen gedurende één maand in onze magazijnen bevindende goederen van de wederpartij worden na verloop van deze maand bij onze voorraad gevoegd, zonder dat de wederpartij terzake enig recht tegen ons zal kunnen doen gelden.

5.5 De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en alle overige afwijkingen van het overeengekomene.

5.6 De levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijden ons tot vergoeding van schade, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

5.7 Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel, danwel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In het laatste geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, zijn wij niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar zijn wij ter onze keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder echtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet onze overige rechten waaronder ons recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 6; LEVERING OP AFROEP,

6.1 Voor goederen die wij op afroep verkopen gelden de navolgende aanvullende bepalingen: De op afroep verkochte goederen moeten zoveel mogelijk in gelijke delen en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld worden verdeeld.
De laatste afroep moet ons uiterlijk 2 weken voor de afloop van deze tijd bereiken. Geschiedt dit niet, dan zal de wederpartij door het verstrijken van de bovengenoemde uiterste termijn, zonder dat enige in gebrekestelling vereist is, in verzuim zijn. In dat geval zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverlet onze overige rechten, waaronder ons recht op schadevergoeding en ons recht zekerheden te vorderen als genoemd in artikel 4.

ARTIKEL 7; EIGENDOMSVOORBEHOUD ,

7.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons eigendom totdat alle vorderingen die wij op de wederpartij hebben of zullen krijgen als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 B.W. volledig zijn betaald.

7.2 Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van ons mee te werken aan vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

7.3 De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.

7.4 Wij zijn gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten waaronder het terughalen van onze goederen.

7.5 Betalingen strekken in eerste instantie in mindering op vorderingen voortvloeiende uit leveringen van zaken waarop geen eigendomsvoorbehoud (meer) rust alsmede op vorderingen uit hoofde van werkzaamheden en schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

ARTIKEL 8; BETALING,

8.1 De geldbedragen die de wederpartij op grond van de overeenkomst aan ons moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen of indien dit eerder valt, vanaf de datum van de factuur. Alle geldbedragen die de wederpartij verschuldigd is, zijn in ieder geval opeisbaar vanaf het moment dat de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling wordt verleend of in de wettelijke schuldsanering geraakt of een aanvraag daartoe wordt gedaan.

8.2 Door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder enige korting, schuldvergelijking, schulddelging, opschorting of verrekening, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, te geschieden te onze kantore. Dit laatste wordt niet anders door dispositie onzerzijds. Indien betaling plaatsvindt op een andere wijze bijvoorbeeld door bijschrijving op één van onze bank- en/of girorekeningen, dan geldt zo’n betaling als een betaling aan ons kantoor.

8.3 Geldbedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. Ingeval van niet, niet tijdige en/of niet volledige betaling volgens de hiervoor genoemde zin is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonde dat ingebrekestelling is vereist. De wederpartij raakt eveneens in verzuim indien zich een geval voordoet als bedoeld in artikel 8.1 laatste zin. Vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, is de wederpartij over het betreffende bedrag een rente verschuldigd van 1½% per maand, een gedeelte van een maand daar onder begrepen. In geval van verzuim is de wederpartij buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% over de hoofdsom met een minimum van euro 250,00.

8.4 Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij ons zijn binnengekomen binnen 30 dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaardt. Eventuele rechtsvorderingen moeten op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig zijn gemaakt.

8.5 In geval van verzuim zijn wij tevens gerechtigd alle met de wederpartij lopende overeenkomsten, zonder enige rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot schadevergoeding van alle daaruit voor ons ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt dan ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige overeenkomsten verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

8.6 Uit het enkele feit dat wij ons hebben verzekerd van hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

8.7 Indien wij het faillissement van de wederpartij aanvragen, dan is deze behalve de hoofdsom, de rente en de buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

8.8 Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, komen -ondanks een eventuele gedeeltelijke proceskostenveroordeling- alle kosten die wij hebben gemaakt in verband met de procedure voor rekening van de wederpartij.

8.9 De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, opschorting, verrekening, schuldvergelijking, schulddelging, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, te geschieden. De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

ARTIKEL 9; WIJZIGING RECHTSVORM,

9.1 Indien de wederpartij de rechtsvorm van zijn/haar bedrijf wijzigt of indien in deze rechtsvorm door andere omstandigheden als overlijden wijziging is gekomen, zijn zowel het bedrijf onder de oude als onder de nieuwe rechtsvorm hoofdelijk, des dat de één betalend de ander zal zijn gekweten, aansprakelijk voor alle schulden, die ieder van hen afzonderlijk heeft, had of zal hebben jegens ons. Iedere wederpartij is bij wijziging van de rechtsvorm verplicht ons daarvan mededeling te doen.

ARTIKEL 10; NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING,

10.1 In elk geval van niet toerekenbare tekortkoming zijn wij gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering voor de duur van de niet toerekenbare tekortkoming op te schorten. Als niet toerekenbare tekortkoming geldt onder andere: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, congestie, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van vervoermiddel, maatregel van overheidswege, economische niet toerekenbare tekortkoming en verplichtingen door de EU opgelegd, buitensporige prijsverhoging van energie en grondstoffen, alsmede door onze leverancier gedaan beroep op clause particuliere bij langlopende contracten, het wegvallen van stroomvoorziening, het niet (goed) functioneren van de telefoon/telex/telefax(netwerk) en overige communicatiemiddelen of bedrijfsmiddelen (computers e.d.), faillissement of surséance van betaling van opdrachtnemers en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen, zonder dat wij verplicht zijn de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.

10.2 Niet toerekenbare tekortkoming geldt ook voor het geval dat wij de te leveren goederen bij een derde bestellen en deze derde om wat voor reden dan ook met de levering in gebreke blijft. Materialen welke gereed zijn en door een oorzaak onafhankelijk van onze wil niet vervoerd kunnen worden naar de plaats van bestemming, geven ons het recht deze voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling daarvoor te verlangen.

10.3 Ingeval van niet toerekenbare tekortkoming worden onze verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort voor de duur van zodanige niet toerekenbare tekortkoming, zonder dat wij tot enige schadevergoeding terzake zijn gehouden. De verplichtingen tot betaling van een geldsom kunnen door de wederpartij nimmer op basis van niet toerekenbare tekortkoming bij ons door deze worden opgeschort.

ARTIKEL 11; RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID,

11.1 Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Reclames worden door ons slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief bij ons worden ingediend binnen 30 dagen na aflevering van de goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaardt. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij. De wederpartij zal de juistheid van zijn reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door ons zijn afgeleverd en in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van ons magazijn of de magazijnen of fabriek van derden. Alleen goederen, die in onze opdracht zijn geretourneerd en waarvan bovendien reclame door ons akkoord is bevonden, worden door ons geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door ons gegrond bevonden reclame kunnen wij te onzer keuze de onderdelen of artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.

11.2 Adviezen door of namens ons uitgebracht met betrekking tot kwaliteit, uitvoeringsvormen, maten enz. worden naar beste weten verstrekt, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

11.3 Bij levering van chemicaliën vervalt het recht op schadevergoeding zes maanden nadat de chemicaliën zijn geleverd. Geen recht op schadevergoeding bestaat wanneer de schade ontstaat omdat de samenstelling van de chemicaliën niet juist zou zijn terwijl dit voorkomen had kunnen worden door een goede ingangscontrole. Van de wederpartij wordt verlangd dat zij bij gebruik van chemicaliën een ingangscontrole houdt.

11.4 Aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals gederfde omzet, gederfde winst, misgelopen voordelen, vertragingsrente, gemiste orders, stagnatieschade en bestede arbeidsuren, wordt uitgesloten.

11.5 Indien wij gehouden zijn tot schadevergoeding, zal de schadevergoeding beperkt zijn tot ten hoogste de vergoeding waarop onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Aansprakelijkheid voor schade die niet gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgesloten.

ARTIKEL 12; GARANTIE,

12.1 De garantie op de geleverde goederen beperkt zich tot die welke de fabrikant rechtstreeks aan de wederpartij verleent. Terzake van de door ons verkochte en geleverde goederen wordt door ons zelf geen garantie gegeven. Wel zullen we bemiddelen en assisteren bij het uitoefenen van aanspraken van de wederpartij op fabrieksgarantie, mits uiteraard de volledige koopsom door de wederpartij aan ons is betaald.

ARTIKEL 13; GESCHILLEN,

13.1 Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, ingeval zulks niet mogelijk blijkt, door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Almelo. Wij zijn evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

13.2 Op de overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op alle geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht
van toepassing.

Algemene Voorwaarden.pdf 0,03 MB Download
NL - NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN.pdf 0,53 MB Download